Designart návod k pokládce vinylové podlahy

 Zámkové vinylové podlahy

 

Podlaha je navržena tak, aby poskytovala dokonalý pohled na detaily a přírodní krásu, avšak s použitím rychlé a jednoduché instalace. Po velmi rychlé instalaci Vám Vaše podlaha Designart přinese celé roky spokojenosti. Je nicméně důležité pročíst pozorně tento návod a řídit se jím při instalaci, neboť záruka se nevztahuje na podlahy nainstalované v rozporu s těmito pokyny.

 

Základní podmínky

Pro bezproblémovou instalaci je nezbytná dobrá příprava. Designart lze pokládat na beton, dřevo, kámen a mnoho dalších podlahových podkladů, které byly vhodným způsobem předem připraveny.

Po celou dobu životnosti výrobku je důležité zachovávat stabilní teplotu; dramatické změny v teplotách mohou způsobit jeho poškození a pro dobrou funkci výrobku by jim mělo být zamezeno. Obzvláště to platí při poklesech teploty pod 13°C; pokud opět vyhříváte místnost na běžnou teplotu, postupujte rychlostí vyhřívání ne vyšší než 5°C za 24 hodin – tak zajistíte, aby jednotlivé dílce zůstaly plně funkční.

Designart se nehodí pro pokládku v exteriérech nebo v nevytápěných prostorách, například zimních zahradách.

Designart lze použít i při použití podlahového vytápění, za předpokladu, že vytápění je 48 hodin před a po pokládce vypnuté (maximální teplota povrchu nesmí přesáhnout 27°C).

Po pokládce podlahy ji nechte aklimatizovat 24 hodin, poté může být podlahové topení postupně zesilováno během minimálně 24 hodin po 5°C dokud nedosáhne svou maximální provozní teplotu 27°C.

Vhodnost systému ověřte v manuálu výrobce. Veškeré elektrické vodiče musí být zakryty patřičnou izolací, aby bylo zamezeno kontaktu mezi podlahovým vytápěcím systémem a podlahovými díly.

Designart lze rovněž pokládat na podlahové chladicí systémy; nicméně teplota přiváděné chladící kapaliny nesmí poklesnout pod rosný bod. Teploty pod touto hodnotou způsobují kondenzaci a mohlo by dojít k poškození povrchu podlahy. Termostaty v místnosti nesmí být nikdy nastaveny na teplotu, která je o více než 5°C nižní než stávající teplota v místnosti.

Doporučujeme Vám, abyste při pokládce vždy používali materiál ze stejné výrobní šarže, protože nelze zaručit naprostou shodu rozdílných šarží. Balení by měla být skladována a přepravována na rovném podkladu, vyrovnaná na sobě. Krabice vždy skladujte naplocho a nikdy je neumísťujte nastojato. Neskladujte balení na místech velmi chladných (chladnějších než 2C°) nebo velmi teplých (teplejších než 40°C) či vlhkých.

 

Podklad - všeobecně

Pro výborný vzhled a bezproblémovou pokládku je nezbytná správná příprava podkladu. Podklad musí být pevný, hladký, čistý, suchý, bez vad a vhodný pro daný účel. Pokud je třeba, seškrábejte a očistěte podklad od stop po starších lepidlech. Ujistěte se, že podklad je rovný a prostý všech mastnot či chemických látek. Pro zakrytí nepravidelností podkladu a zajištění, aby nebyly vidět na hotové položené podlaze, je dobré použít vhodnou samonivelační vrstvu. Volba vhodných materiálů pro samonivelační vrstvu a další produkty závisí na způsobu používání hotové podlahy a musí být zkonzultována s dodavatelem těchto materiálů i se zhotovitelem podlahy. Veškeré materiály používané při přípravě podlahy musí být použity ve shodě s doporučeními výrobce.

Ve všech případech musí být podkladové plochy dostatečně suché. Obsah vlhkosti podkladu musí činit méně než 2,5% CM(cementový potěr)nebo méně než 1.5% (anhydrid). Betonový podklad umístěný přímo na terénu nebo kamenné podklady musí být opatřeny účinnou parotěsnou membránou. Ohledně pokládky parotěsné membrány a používání nivelační vrstvy se řiďte pokyny v návodu výrobce.

 

Návod k instalaci

Výsledný vzhled podlahy Designart bude záviset na kvalitě podkladu, na němž byla položena. Jakékoli nepravidelnosti podkladu se na hotové podlaze projeví.

S pokládkou podlahy by se nemělo započít, dokud pracovník pokládky nevyhodnotil a neschválil stav podkladu. Hrubé defekty je nutné okamžitě hlásit příslušné autoritě a musí být opraveny ještě před zahájením pokládky podlahy. Vyrovnávání podkladu není nutné, pokud je použita podložka Xtrafloor, která vyrovná nepravidelnosti podkladu do šířky max 5mm a hloubky max 2mm. Podložka rovněž dodá další utlumení kročejového hluku a vyšší komfort. Je vhodné používat pouze tuto podložku, pro její nízkou stlačitelnost a elasticitu. Nepoužívejte jiné podložky.

Doporučené nářadí

• Vysavač

• Pásmový metr

• Tužka

• Měřící trojúhelník a pravítko

• Vhodný nůž

• Gumová palička

• Přirážecí špalík

* Přítlačný válec 

 

Příprava

1 Vybalte podlahu. Materiál by měl být alespoň 24 hodin před pokládkou aklimatizován na nové prostředí.

2 V místnosti by měla být teplota minimálně 18°C a maximálně 25°C.

3 Povrch pod podlahou musí být dostatečně předem připravený. Tím bude zaručeno úspěšné spojení dílců podlahy. Podklad musí být zejména čistý, suchý, hladký, pevný, rovný, bez defektů a bez znečištění mastnotami či jinými látkami.

4 Před pokládkou zkontrolujte všechny dílce na denním světle, abyste odhalili případné vady nebo odchylky v barvě či lesku.

5 Zkontrolujte, zda péro i drážka profilu jsou bez znečištění a neporušené.

6 Nejlepších výsledků dosáhnete kombinací alespoň dvou balení, abyste při spojování zamezili opakování stejných vzorů.

 

Postup pokládky krok za krokem

Designart je “plovoucí” podlaha. Lamely k podkladové ploše nepřilepujte ani jinak nepřipevňujte.

Podlaha může být položena od stěny ke stěně, je však účelné ponechat po obvodu místnosti 5mm dilatační mezeru. Pokud se předpokládá, že podlaha bude vystavena neobvyklým výkyvům teplot (jako například v případě podlahového topení nebo v případě oblastí v blízkosti okna směřujícího na jih), je vytvoření dilatační mezery po obvodu nutností. Prosím, vezměte na vědomí, že Designart není vhodný pro pokládku v nevytápěných prostorech, jako například v zimních zahradách. V případě ploch větších než 200m² doporučujeme po obvodu místnosti ponechat 10mm dilatační mezeru. Dále v případech, kdy je délka jediné stěny větší než 15 metrů, je zapotřebí ponechat v podlaze 5 mm dilatační mezeru. Pokud si nejste jisti ohledně požadavků místnosti, prosíme, kontaktujte svého prodejce, který přesné požadavky potvrdí. Doporučujeme ponechat dilatační mezeru v prostoru mezi dveřmi a místnostmi. Dílce systému Designart lze spojovat dvojím způsobem: buďto perem do drážky nebo drážkou do pera. Nejjednodušším způsobem je vkládání drážky do pera. Výhodou systému Designart je, že Vám umožňuje vybrat si počáteční pozici. Kromě toho můžete při práci postupovat zprava do leva, nebo z leva doprava, podle toho, který směr je pro Vás vhodnější. Začněte nejlépe v rohu nebo u dveří, podle směru, kterým postupujete. Doporučuje se položit stranu s drážkou směrem ke stěně a pokračovat v práci z leva doprava.

 

1 Pečlivě změřte místnost a zjistěte, zda první řada dílců bude muset být přiříznuta (zúžena). Pokud ne, je zapotřebí seříznout spodní jazýček drážky první řady dílců. Odřízněte jej vhodným nožem a čistě jej odstraňte.

2 Začněte pokládat první řadu v rohu místnosti, čelem ke zdi, zleva doprava. Vždy postupujte zleva doprava, s pérem směřujícím směrem k Vám

3 Položte první řadu rovně vedle sebe a zaklapněte čelními stranami do sebe. Kratší stranu dalšího dílce vložte vždy do zakončení předchozího a přitlačte směrem dolů. Pro dokonalé spojení čelních stran se doporučuje používat ručního válečku. Pokračujte v pokládání první řady stejným způsobem, dokud nedojdete k poslednímu dílu

4 Posledního díl změřte a ujistěte se, že bude dobře přiléhat ke stěně. Poté je uřízněte a připojte stejným způsobem jako dílce předchozí. Pokud řez provádíte pomocí vhodného nože, ubezpečte se, že jste před rozlomením dílce prořízli lícovou vrstvu

 

5 Pro dosažení atraktivního a přirozeného vzhledu Vám doporučujeme použít zbytek dílce z první řady jako první díl řady následující, za předpokladu, že tento zbývající díl dosahuje alespoň 1/3 běžné délky panelu. Takto postupujte i u všech následujících řad.

6 Připojte druhou řadu stejným způsobem jako první: začněte opět vlevo a drážku dílce zasuňte pod úhlem přibližně 25° nad péro předcházející řady a zaklapněte drážku do péra tak, že dílec položíte směrem k zemi při současném pevném stlačení proti první řadě. Podél podélné strany se doporučuje použít gumovou paličku a přirážecí špalík, aby zámek dobře zapadl.

7 Poté připojte druhý dílec tak, že jej nasunete pod úhlem 25° do drážky předcházející řady. Vyrovnejte levý roh čelní strany s předcházejícím panelem a pak čelní stranu vsuňte do profilu čelní strany předcházejícího dílce. Přitom přitlačte směrem dolů. Postup opakujte, dokud nedosáhnete konce řady.

8 Při připojovaní poslední řady je obvykle nutné dílce zúžit. Proveďte to následovně: položte jeden dílec přesně na předchozí řadu, drážkou směrem ke zdi, vezměte jiný dílec, který horní stranou dolů přiložíte až na stěnu a použijete jej jako pravítka pro označení onoho dílce pod ním. Dílec uřízněte a připojte k poslední řadě.

9 Prahy, obložky dveří a trubky k topení je nutné vyříznout zvlášť. Dílec vždy nejprve upravte na potřebnou délku. Poté jej položte vedle objektu a zakreslete na něj potřebný tvar k vyříznutí. Poté vyřízněte potřebný tvar. Obložky dveří je rovněž možné seříznout, aby podlaha mohla být položena pod ně.

12342 Zobrazení - Vytvořeno: 26.8.2013 • naposledy editováno: 19.4.2014
Pomozte nám zvýšit dosah našich článků sdílením. Děkujeme.

Nepřehlédněte i naše další články,...

ASPECTA podlaha, která sedí tam kde má.

383 Zobrazení - Vytvořeno: 24.1.2024 • editováno: 24.1.2024

Tuto podlahu jsme pokládali před několika měsíci.  Než začnu podlahy hodnotit, nechávám si dostatek času na to, jak se projeví její vlastnosti. Znáte to, papír toho snese hodně, někdy toho ...
číst více

Jak pokládají podlahu Hydrocork obchoďáci Supellexu

6554 Zobrazení - Vytvořeno: 30.10.2015 • editováno: 29.7.2016

Rozšíření vzorkovny podlah v Brně. Podivejte se na video, jak obchoďáci firmy Supellex vyzkoušeli pokládku podlahy Hydrocork na vlastní ruce a kolena. To že je boleli záda a nohy ještě další 3 ...
číst více

Jak položit správně laminátovou podlahu

9347 Zobrazení - Vytvořeno: 28.2.2015 • editováno: 1.3.2015

Ukázka kompletní pokládky laminátové podlahy Pokládka laminátové podlahy Egger od A - Z  
číst více

Do koupelny nebo před sprchový kout laminátová podlaha?

8550 Zobrazení - Vytvořeno: 28.2.2015 • editováno: 1.3.2015

Jde položit laminátovou podlahu i do koupelny? Ano můžete mít laminátovou podlahu po celém bytě ve stejném dekoru i v koupelně. Podívejte se na video, jak se pokládá laminátová podlaha do koupelny. ...
číst více

Supellex seminář pro podlaháře - Brno 2015 5 - 6.3

6668 Zobrazení - Vytvořeno: 15.2.2015 • editováno: 2.8.2015

Seminář časový harmonogram arény 5.3.2015 Představení nového ceníku 8,00-8,10 Profil Team 8,15-8,30 Chemos+Janser 8,30-10,15 Občerstvení 10,15-10,30 Au mex 10,30-12,00 Oběd 12,00-12,45 Esco ...
číst více

Podlahářský ples v saku i bez 2015

7698 Zobrazení - Vytvořeno: 30.1.2015 • editováno: 30.1.2015

Podlaháři jenom neklečí, někteří dokonce tančí Je za námi další úspěšný ročník podlahářského plesu, který se tradičně konal v Plzni. Pořádající firma Supellex centrum, s.r.o. společně se sponzory ...
číst více

Vinylové podlahy WINEO - DESIGNline - Kingsize

8026 Zobrazení - Vytvořeno: 17.8.2014 • editováno: 2.1.2015

Vinylové podlahy DESIGNline  Letošní rok zažívá naprostou invazi vinylových podlah do ČR. Firma Supellex, patří již pátým rokem k dovozcům vinylových podlah. Buduje tak síť prodejců, ...
číst více

Dřevěné podlahy REAL FLOOR vzorkovnice

6797 Zobrazení - Vytvořeno: 15.6.2014 • editováno: 15.6.2014

Vzorová krabice Real Floor Když chcete dřevěnou podlahu a nemáte konkrétní představu z katalogu, poslouží vzorová krabice se vzorky. V krabici jsou i lišty a podložky pod podlahy. 
číst více

Podlahářská ARÉNA Plzeň 2014 novinky

11356 Zobrazení - Vytvořeno: 16.3.2014 • editováno: 18.3.2014

Supellex centrum, s.r.o. již tradičně jako každý rok v Březnu, představuje novinky na následující rok. Tentokrát zcela jinou formou a to prostřednictvím podlahářské arény, která proběhla v Plzni v Parkhotelu. ...
číst více

11 ročník Podlahářský ples v saku i bez Supellex 2014

11301 Zobrazení - Vytvořeno: 15.2.2014 • editováno: 20.4.2014

Podlaháři tancují, plesová sezóna 2014 A máme tu další z povedených plesů od firmy Supellex - podlahářský ples v saku i bez. Akce se opravdu povedla, vyborná muzika a lidi. Podívejte se, jak to umí ...
číst více

LAGUNA KINGSIZE Vintage Cream

12269 Zobrazení - Vytvořeno: 24.11.2013 • editováno: 20.4.2014

Vinylová podlaha LAGUNA KINGSIZE Vintage Cream Masívní vinylová podlaha, která dokonale imituje dřevěnou podlahu. Připravte se na to, že k tomu, aby jste poznali rozdíl od dřevěné podlahy se budete ...
číst více

Jak se olejují dřevěné podlahy oleji Osmo v továrně

11764 Zobrazení - Vytvořeno: 23.11.2013 • editováno: 20.4.2014

Jak se olejují podlahy, oleji Osmo Byli jsme se podívat, na olejovací linku v SRN u výrobce olejů Osmo. Teď máte možnost vidět, jak se takové dřevěné podlahy olejují přímo na lince, která olej nanese, ...
číst více

Ukázka Jasanové parkety 300x70x15 na prodej

13965 Zobrazení - Vytvořeno: 19.8.2013 • editováno: 19.4.2014

Jasanové parkety 300x70x15 na prodej větší množství skladem Supellex Velká Bíteš, Brno, Plzeň Jasanové parkety balení jasanové parkety 300x70x15 Jasanové ...
číst více

Wakol PU 215 dvousložkové polyuretanové lepidlo na dřevo

15551 Zobrazení - Vytvořeno: 19.8.2013 • editováno: 21.6.2014

Wakol PU 215 - dvousložkové polyuretanové lepidlo na dřevěné podlahy     Použití Technické data masivní prkna a parkety Polyuteranová ...
číst více

Vinylové podlahy a PVC od firmy Supellex

10237 Zobrazení - Vytvořeno: 17.8.2013 • editováno: 19.4.2014

Supellex nabídka vinylových podlah a PVC v šířích 2,  2.5,  3,  3.5,  4,  5m šíře.  Bohatá nabídka vinylových podlah, která se rozšířila o jedinečnou kolekci ...
číst více

Bona Power Scrubber - VIDEO ukázka jak vyčistit hloubkově podlahy

16539 Zobrazení - Vytvořeno: 20.4.2013 • editováno: 21.6.2014

Měli jsme možnost vyzkoušet stroj na hloubkové čištění podlah  podlah od firmy Bona Power Scrubber a natočit tak video jak to vlastně funguje.   Protože čistící stroj na podlahy funguje ...
číst více

Bruska na podlahy BS 250 beton a anhydrit, půjčovna nářadí

22687 Zobrazení - Vytvořeno: 13.4.2013 • editováno: 15.5.2016

Půjčovna brusek na podlahy  Bruska BS 250 je určená na broušení betonové a anhydritové podlahy. K broušení používá různé diamantové kotouče. Volba správného diamantového kotouče pro broušení ...
číst více

Seminář Supellex 2013 Plzeň

9909 Zobrazení - Vytvořeno: 29.3.2013 • editováno: 21.6.2014

Novinky z podlahařiny pro rok 2013. Firma Supellex centrum, s.r.o. představila na semináři v Brně pro podlaháře několik novinek. Jednou z mnoha novinek jsou vinylové podlahy DesignArt. Semináře ...
číst více

Osmo oleje jak se natírají na podlahy

18327 Zobrazení - Vytvořeno: 29.3.2013 • editováno: 18.4.2014

Jak se nanáší olej Osmo, na podlahy Na semináři Supellex v Brně a Plzni 2013 byla praktická ukázka, jak se aplikuje olej Osmo na dřevěné podlahy. Oleje Osmo v podlahařině není třeba představovat, ...
číst více

Supellex seminář 2013 Brno

10523 Zobrazení - Vytvořeno: 28.3.2013 • editováno: 21.6.2014

Novinky z podlahařiny pro rok 2013. Firma Supellex centrum, s.r.o. představila na semináři v Brně pro podlaháře několik novinek. Jednou z mnoha novinek jsou vinylové podlahy DesignArt. Semináře ...
číst více

10. podlahářský ples 2013 v saku i bez Plzeň

11115 Zobrazení - Vytvořeno: 19.3.2013 • editováno: 21.6.2014

Více fotek z plesu   Odkaz můžeš poslat jednoduše kliknutím na obálku " odeslat emailem"  a nebo sdílej ...
číst více

Parador podlahy novinky 2013

11421 Zobrazení - Vytvořeno: 24.2.2013 • editováno: 1.3.2015

Podlahy PARADOR
číst více

Nová vzorkovna a sklad podlah fy.Supellex Brně

12641 Zobrazení - Vytvořeno: 19.1.2013 • editováno: 18.6.2014

7.1.2013 Supellex centrum, s.r.o. otevřelo novou vzorkovnu a sklady. Pro podlaháře a zákazníky v Brně na Kaštanově ulici 125a. Fota vzorkovny Fota skladu  
číst více

Terrafina venkovní terasové podlahy

11490 Zobrazení - Vytvořeno: 14.11.2012 • editováno: 13.4.2014

Terrafina venkovní terasy Můžete se podívat na pár hotových venkovních teras z Terrafiny. Hotové realizace venkovních terasových podlah. Terrafina není na trhu žádný nováček. Dodávané prkna jsou ...
číst více

Podlahy Parador

13147 Zobrazení - Vytvořeno: 4.11.2012 • editováno: 1.3.2015

Podlahy PARADOR. Byl jsem se podívat ve výrobní lince na podlahy Parador. Natočil a nafotil jsem tam pár fotek, které mohu publikovat. Viděl jsem výrobu těchto podlah. Letos Parador připravil ...
číst více

Zátěžové PVC Opal - trvale skladem

11792 Zobrazení - Vytvořeno: 22.9.2012 • editováno: 10.10.2016

PVC OPAL ruční vzorkovník - 11 dekorů PVC podlahy 2m šíře určené do komerčních prostor jsou trvale skladem připraveno k dodání.  Bylo nahrazeno výrobkem DesignTIME a DesignTex Prodejce ...
číst více

Sprejová lepidla na PVC a koberce

12101 Zobrazení - Vytvořeno: 18.7.2012 • editováno: 12.4.2014

Ukázka použití sprejového stříkacího lepidla na podlahy na PVC a koberce TREMCO. Nanášení lepidla na koberce a PVC ve stoje za použití stříkací pistole na lepidlo. Jde o rychlou a efektivní ...
číst více

Travní koberec GUPOS

11148 Zobrazení - Vytvořeno: 17.7.2012 • editováno: 12.4.2014

Travní koberec GUPOS na terasy, balkóny a zahrady. Příjemný na dotek, nepíchá. Koberec se dodává standardně ve 2m šíři, ale dá se objednat také ve 4m šíři. Spoje lze slepit na speciální širokou textilní ...
číst více

TECPEL 322 - měřák na teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a teplotu v topení - propojení s PC

12768 Zobrazení - Vytvořeno: 17.7.2012 • editováno: 15.5.2016

Měřák na teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a teplotu v topení - propojení s PC a vytisknutí protokolu o měření. S tímto měřákem, který má paměť na uchovávání hodnot 999 údajů, můžeš měřit a ...
číst více

Digitální metr HD 50

10807 Zobrazení - Vytvořeno: 7.7.2012 • editováno: 15.5.2016

Digitální metr HD 50 Měří, sčítá, násobí, ukládá do paměti. Je to opravdu přesné měření. Laserový paprsek ukáže přesné místo měření. Oceníte zvláště na stavbách, kde je na zemi spousty stavebního ...
číst více

Měřící set Supellex SX hobby

10098 Zobrazení - Vytvořeno: 7.7.2012 • editováno: 15.5.2016

Měřící set pro podlaháře na měření vlhkosti v podkladu Měřící set Supellex SX hobby. Na měření vlhkosti v podkladu s kontaktní pastou a sondy.  Vrtákem uděláš díru do podkladu, necháš cca ...
číst více

Vrypoměr na zkoušku pevnosti v podkladu

10898 Zobrazení - Vytvořeno: 7.7.2012 • editováno: 15.5.2016

Jak zjistit tvrdost podkladu - orientační pro podlaháře Vrypoměr na zkoušku pevnosti v podkladu. Jak orientačně změřit kvalitu betonové nebo anhydritové podlahy. Dobrá pomůcka jak zjistit ...
číst více

Supellex seminář Plzeň 2011

9968 Zobrazení - Vytvořeno: 7.7.2012 • editováno: 8.9.2013

Supellex seminář Plzeň 2011
číst více

Supellex seminář březen 2012

10422 Zobrazení - Vytvořeno: 7.7.2012 • editováno: 9.9.2013

Supellex seminář březen 2012 krátká upoutávka s uvedením třívrstvé dřevěné podlahy PARADOR.
číst více

Seminář Brno 2012 NOVINKY

10761 Zobrazení - Vytvořeno: 7.7.2012 • editováno: 5.11.2015

Supellex seminař Brno 2012 NOVINKY
číst více

Nivelační kozy a kozičky

19527 Zobrazení - Vytvořeno: 7.7.2012 • editováno: 15.5.2016

Nivelační kozy a kozičky, jak nivelovat rovné podlahy Jednoduše zjistíš výškové rozdíly na podkladu. Zaměření rovinnosti podkladu se provádí pomocí nivelačního laseru. Nivelace nikdy nebyla jednodušší.  Zaměření ...
číst více

Supellex návštěva lagler v SRN

10820 Zobrazení - Vytvořeno: 7.7.2012 • editováno: 9.8.2016

Ukázky brusek na dřevěné podlahy v SRN 
číst více

Měřák teploty, vlhkosti a vody v topení možnost propojit s PC - TECPEL

12397 Zobrazení - Vytvořeno: 6.7.2012 • editováno: 15.5.2016

Měřák teploty, vlhkosti a vody v topení možnost propojit s PC - TECPEL Chcete mít kompletní přehled o teplotě v podlahovém topení, o teplotě a vlhkosti vzduchu ? Tak tohle vše umí ukázat a poté ...
číst více

Supellex servis brusek na podlahy u zákazníků

10742 Zobrazení - Vytvořeno: 6.7.2012 • editováno: 11.4.2014

Supellex servis brusek na podlahy u zákazníků Supellex centrum,s.r.o. je mimo jiné servisní firma, která prodává brusky na podlahy od všech světových předních výrobců. Zajištuje na brusky záruční i ...
číst více

Impregnace spár u laminátové podlahy

26320 Zobrazení - Vytvořeno: 5.7.2012 • editováno: 7.9.2013

Jak ochránit  laminátové podlahy proti vodě Dnešní laminátové podlahy mají běžně impregnovanou nosnou desku HDF proti vlhkosti. Dost to vydrží, ale co takhle to posunout o další level. ...
číst více

Měřák vlhkosti Romus Protimeter

12473 Zobrazení - Vytvořeno: 5.7.2012 • editováno: 15.5.2016

Měřák vlhkosti podkladu Romus Protimeter Pár zásad o podlahovém topení ZDE  
číst více

Samonivelační 3D laser Gizmo

13718 Zobrazení - Vytvořeno: 5.7.2012 • editováno: 15.5.2016

Samonivelační 3D laser Gizmo Výborný pomocník pro podlaháře, při zjištění nerovností. Je to taková standardní mašinka, kterou by měl mít snad každý podlahář. Vždyť zaměřit rovinnost podkladu je ...
číst více

Laserový teploměr na měření teploty podkladu a lepidel

11754 Zobrazení - Vytvořeno: 5.7.2012 • editováno: 15.5.2016

Laserový teploměr na měření teploty podkladu a lepidel Pár zásad o podlahovém topení ZDE  
číst více

Supellex seminař Brno 2012 NOVINKY

10886 Zobrazení - Vytvořeno: 3.7.2012 • editováno: 5.10.2016

Supellex seminař Brno 2012 NOVINKY
číst více

Podlahářský ples v saku i bez ROK 2012

11872 Zobrazení - Vytvořeno: 3.7.2012 • editováno: 27.11.2013

Podlahářský ples v saku i bez. Když se i podlaháři dobře baví.                                                        
číst více

Vinylové podlahy DESINGline Supellex

12157 Zobrazení - Vytvořeno: 5.7.2012 • editováno: 15.2.2014

Supellex dovozce vinylové podlahy DESINGline. Video ze školení na vinylové podlahy Designline. Ukázka pokládky vinylových podlah.
číst více

Virtuální vzorkovna na podlahy

3650 Zobrazení - Vytvořeno: 12.10.2016 • editováno: 12.10.2016

Pojďte nahlédnout do vzorkovny podlah trochu jinak, virtuálně. Vyzkoušeli jste si virtuální prohlídku showroom firmy Supellex Brno? Že ještě ne? Je to snadné, klikněte a omrkněte jaké tam mají ...
číst více

Vinylová podlaha Wineo Spirit

3846 Zobrazení - Vytvořeno: 4.10.2016 • editováno: 2.11.2016

Hledáte vinylovou podlahu vhodnou právě pro vás? U firmy Supellex můžete objednat tuto vinylovou podlahu, která dokonale imituje dřevěné dekory. Podlaha má bytovou zátěž a můžete jí dostat v lepeném ...
číst více

Bytové a zátěžové PVC - DesignTime a DesignTex

8098 Zobrazení - Vytvořeno: 15.4.2015 • editováno: 24.4.2015

PODLAHOVÁ KRYTINA PRO BYTOVÉ ZÁTĚŽE HETEROGENNÍ PVC s textilní podložkou • určená pro všechny bytové prostory • dekory dřeva a kamene • spolehlivě vyrovná drobné nerovnosti ...
číst více

Egger Roadshow - Nové trendy v laminátových podlahách 2015

7672 Zobrazení - Vytvořeno: 13.2.2015 • editováno: 13.2.2015

ROADSHOW EGGER  Navštivte nás během EGGER Roadshow a objevte novinky u podlah EGGER..S kamionem EGGER Showtruck Vám představíme novou kolekci laminátových podlah EGGER..V kamionu uvidíte novinky ...
číst více

S-list Informační magazín II.

6946 Zobrazení - Vytvořeno: 9.7.2014 • editováno: 5.11.2015

Supellex vydává další S-list V tomto S-listu se dozvíte o novinkách, které jsou v letošním maloobchodním ceníku, Zajímavostí je určitě nová kolekce vinylových podlah DESIGNline a heterogenního ...
číst více

DesignTime - ruční vzorkovník PVC podlah

8616 Zobrazení - Vytvořeno: 7.7.2014 • editováno: 9.7.2014

Ruční vzorkovníky zátěžového PVC DesignTime Už dorazila první várka ručních vzorkovníků. Pokud máte zájem o tyto podlahy, kontaktujte obchodní zástupce firmy Supellex.  Zátěžové PVC DesignTime ...
číst více

NOVINKA zátěžové PVC DesignTime 0,7mm nášlap

11554 Zobrazení - Vytvořeno: 23.6.2014 • editováno: 9.2.2015

Odolná podlahová krytina, Heterogenní PVC Vynikající odolnost proti oděru a opotřebení. /0,7 mm tloušťka nášlapné vrstvy / PUR povrchová úprava – určené pro všechny komerční a bytové ...
číst více

Bytové a zátěžové koberce 422 vzorů

8395 Zobrazení - Vytvořeno: 15.6.2014 • editováno: 30.6.2014

Nabídka bytových a zátěžových koberců K dispozici jsou ruční vzorkovníky a můžeme dodat i stojany s 422 dekory koberců. Ceny koberců najdete v našem ceníku. Koberce ...
číst více

Vyber si výhru TV, kameru, tablet od Samsungu

6281 Zobrazení - Vytvořeno: 30.5.2014 • editováno: 1.6.2014

Akce trvá od 19. 5. - 30. 6. 2014                                   
číst více

Lepidlo na dřevěné podlahy Wakol PU 215 - polyuretanové lepidlo dvousložkové

16344 Zobrazení - Vytvořeno: 12.7.2013 • editováno: 21.6.2014

Wakol PU 215 - dvousložkové polyuretanové lepidlo na dřevěné podlahy     Použití Technické data masivní prkna a parkety Polyuteranová ...
číst více

Bona Power Scubber - hloubkové čištění podlah - půjčovna nářadí

12468 Zobrazení - Vytvořeno: 18.4.2013 • editováno: 18.4.2014

Hloubkové čistění podlah Nové rozšíření půjčovny o stroje, které slouží k čištění podlahových krytin jak v interiéru tak i exteriéru.. Na firmě Supellex v Brně a Plzni najdete ...
číst více

Vinylová podlaha Designart Home a Traffic vinylové podlahy IVC - lepení a click

15679 Zobrazení - Vytvořeno: 1.3.2013 • editováno: 21.6.2014

Firma Supellex se stala výhradním dovozcem vinylových podlah od IVC - kolekce Designart. Tato novinka byla poprvé u nás v ČR předvedena  na seminářích v Březnu 2013. Vinylová podlaha Designart ...
číst více

Parador 2013 novinky podlahy

11140 Zobrazení - Vytvořeno: 21.2.2013 • editováno: 1.3.2015

Parador připravil na rok 2013 několik novinek.     Classic 3050 - Living Dub   Old Block Showroom ...
číst více

Podlahářský ples v saku i bez Plzeň 2013 Supellex FOTO

11782 Zobrazení - Vytvořeno: 3.2.2013 • editováno: 21.6.2014

     
číst více

Supellex Brno sklad

12765 Zobrazení - Vytvořeno: 18.1.2013 • editováno: 27.9.2013

  Supellex Brno sklady Supellex sklady Supellex nářadí Supellex ...
číst více

Supellex Brno vzorkovna

10837 Zobrazení - Vytvořeno: 18.1.2013 • editováno: 15.4.2014

V Brně na Kaštanově ulici, jsme otevřeli sklady podlah a moderní vzorkovou prodejnu.                                                                          
číst více

Vinyl DESIGNline vzorkovník

12708 Zobrazení - Vytvořeno: 30.9.2012 • editováno: 18.6.2014

Dovozce kolekce DESIGNline  
číst více

Ruční vzorkovník Opal zátěžové PVC šíře 2m

12656 Zobrazení - Vytvořeno: 22.9.2012 • editováno: 21.6.2014

Dovozce a prodejce podlah v ČR  
číst více

Zboží máme skladem Velká Bíteš

8924 Zobrazení - Vytvořeno: 15.9.2012 • editováno: 20.1.2013

       
číst více

Lignodur Terrafina terasové podlahy

10965 Zobrazení - Vytvořeno: 28.8.2012 • editováno: 12.4.2014

Terrafina terasové podlahy Téměř každý, kdo dneska staví barák a počítá s venkovním bazénem, tak uvažuje také o terasových prknech. Terasové prkna Terrafina je dřevo plast vyšší kvality, Výrobce ...
číst více

Team lidí v Supellexu

9931 Zobrazení - Vytvořeno: 29.7.2012 • editováno: 12.4.2014

Už nás je docela hodně  i když někdy se zdá, že by jsme potřebovali na vás více rukou, aby jsme zvládali vše co po nás podlaháři požadují.     
číst více

Měřáky na vlhkost podkladu a vzduchu

10923 Zobrazení - Vytvořeno: 17.7.2012 • editováno: 15.5.2016

Měřáky na vlhkost podkladu a vzduchu Než se pustíme do rekonstrukce podlahy, je potřeba se o ní něco málo dozvědět.  A to proto, abychom vyloučili například nežádoucí nebo nadměrnou vlhkost ...
číst více

Nové podlahy SPC Allure

1143 Zobrazení - Vytvořeno: 9.9.2022 • editováno: 9.9.2022

Baví vás moderní technologie a design? Pak zbystřete. Právě jsme pro vás do nabídky zařadili vlajkovou kolekci od společnosti HMTX – vinylové SPC podlahy Allure s rigidním jádrem a ochrannou ...
číst více

S-list informace ze zákulisí firmy Supellex

3555 Zobrazení - Vytvořeno: 22.11.2016 • editováno: 22.11.2016

Letošní rok se chýlí ke konci a nastal opět čas bilancování. Společnost se během roku rozrostla o nové zaměstnance, posílili jsme skladové zásoby, uvedli na trh nové kolekce. To vše pro zkvalitnění ...
číst více

Jak zpracovat rychleschnousí samonivelační hmoty Chemos Express 24h

4959 Zobrazení - Vytvořeno: 25.9.2016 • editováno: 27.2.2017

Dneska bych chtěl malinko připomenout jak na nivelační hmotu CHEMOS 24h: Stěrka, která je po 24 hodinách připravena pro lepení povlakových krytin. Dále můžete lepit parkety, vícevrstvé dřevěné ...
číst více

Nová vzorkovna Supellex Praha Karlín 500m2

6434 Zobrazení - Vytvořeno: 14.11.2015 • editováno: 29.7.2016

Podlahy Supellex v Praze Koncem měsíce října jsme v Praze otevřeli maloobchodní prodejnu a vzorkovnu. Jedná se o jedinečné prostory z 30-tých let, které byly nově zrekonstruované a na ...
číst více

Supellex rozšířil vzorkovnu v Brně o dalších 180m2

5343 Zobrazení - Vytvořeno: 14.11.2015 • editováno: 29.7.2016

Rozšíření vzorkovny Supellex v Brně na Kaštanové Brněnská pobočka firmy Supellex rozšířila svoji vzorkovou prodejnu o 180 m2. Celková výstavní plocha po rozšíření činí 360 m2 a je rozložena do ...
číst více

Nová kolekce laminátové podlahy EGGER 2015 - 2017

8288 Zobrazení - Vytvořeno: 21.9.2014 • editováno: 10.1.2015

Právě se pro vás chystá nová kolekce laminátových podlah EGGER Dovozce laminátových podlah EGGER firma Supellex centrum, s.r.o. chystá uvést na trh novou kolekci ještě letos a spustit tak ...
číst více

Vinylové podlahy PARADOR

8202 Zobrazení - Vytvořeno: 20.4.2014 • editováno: 20.4.2014

Firma Parador mino laminátových a dřevěných podlah, vyrábí také podlahy vinylové. Podíváme se jaké rozměry a zátěže nabízí. Přesněji řečeno, dováží hotové vinylové desky v případě čistého vinylu ...
číst více

Nové vinylové podlahy WINEO

7744 Zobrazení - Vytvořeno: 20.4.2014 • editováno: 20.4.2014

           Vinylové podlahy  Firma Supellex, centrum s.r.o. dováží do ČR vinylové podlahy určené k pokládce do lepidla, a nebo na volno se zámkem.  ...
číst více

Supellex nový ceník podlah 2014

10901 Zobrazení - Vytvořeno: 1.3.2014 • editováno: 2.8.2015

Právě vychází nový ceník Supellex od 1.3.2014.   Vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 1.3. 2014 vychází v platnost nový maloobchodní ceník pro rok 2014. Nový maloobchodní ...
číst více

Designart návod k pokládce lepené vinylové podlahy a údržba

10326 Zobrazení - Vytvořeno: 26.8.2013 • editováno: 19.4.2014

  Designart návod k pokládce lepené vinylové podlahy a údržba
číst více

Designart návod k pokládce vinylové podlahy

12342 Zobrazení - Vytvořeno: 26.8.2013 • editováno: 19.4.2014

 Zámkové vinylové podlahy   Podlaha je navržena tak, aby poskytovala dokonalý pohled na detaily a přírodní krásu, avšak s použitím rychlé a jednoduché instalace. Po velmi rychlé instalaci ...
číst více

Čištění podlah ve školách

9877 Zobrazení - Vytvořeno: 30.6.2013 • editováno: 21.6.2014

Cenové úrovně čištění + nanesení ochranné vrstvy dle velikosti plochy: Ukázka z realizace čištění 17 let starého PVC  Hloubkové čištěné PVC se aplikovalo na 60m2. Čištění a nanesení povrchové ...
číst více

Laminátová podlaha EGGER Emotion BASIC

10272 Zobrazení - Vytvořeno: 11.1.2013 • editováno: 27.2.2014

NOVINKA 2013 EGGER Emotion BASIC Celková tloušťka 7mm Třída použití 31 Otěruvzdornost AC3 Konstrukce DPL přímá laminace Jádro HDF ...
číst více

Informace o produktu silenzio ® Systém podložek

8655 Zobrazení - Vytvořeno: 2.12.2012 • editováno: 27.2.2014

  Informace o produktu silenzio ® Systém podložek 
číst více

Dlužníci NEPLATIČI

11058 Zobrazení - Vytvořeno: 12.9.2012 • editováno: 12.3.2014

Dlužníci Vážení obchodní partneři a zákazníci. Na této stránce máte možnost shlédnout přehled firem, které mají Supellexu neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti delší než 90 dní a jsme nuceni je ...
číst více

S-BUTIK pracovní oblečení pro podlaháře

12420 Zobrazení - Vytvořeno: 22.8.2012 • editováno: 18.6.2014

Tohle jsou opravdové "montérky"  Je to značkové pracovní oblečení od firmy Engelbert Strauss, která je špičkou ve svém oboru. I podlaháři mohou vypadat jinak, než si pamatujeme ...
číst více

s-list INFORMAČNÍ MAGAZÍN

9696 Zobrazení - Vytvořeno: 22.8.2012 • editováno: 12.4.2014

Je to informační čtvrtletník, kde se dozvíte o novinkách v podlahařině a aktivitách firmy Supellex. A samozřejmě nějaký ten vtip od podlahy na konec. Mezi námi není od podlahy, je od vtipálka Urbana ze ...
číst více

Komentáře